AFTER SALES SERVICE

การให้บริการ

1. วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดวัตถุประสงค์

เริ่มต้นแผนงานจากการประชุมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมทำการสำรวจโรงงานเพื่อหาข้อมูลที่จำเป็น เช่น แหล่งน้ำที่ใช้, ระบบการไหลเวียนของน้ำ, การปฏิบัติงานที่ผ่านมา, พื้นที่ควรระวัง, ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

2. ออกแบบแผนการปฏิบัติงาน

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนงานมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และต้นทุนเหมาะสมกับการบำรุงรักษาระบบ พร้อมทั้งกำหนดชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เพื่อดูแลระบบ

 

3. ให้คำปรึกษาการดูแลรักษาระบบ

เป็นผู้ให้คำปรึกษา พร้อมฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาระบบ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน, สาเหตุของปัญหา เพื่อท่ี่จะจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. บริการหลังการขาย

บริการตรวจสอบระบบ ตรวจสอบแผนงาน และ ฝึกอบรมการวิเคราะห์รายงานผลน้ำในระบบ เพื่อให้ความมั่นใจ

 

 

การบำรุงรักษาด้วยเคมีภัณฑ์

การทำความสะอาดโดยปั้มน้ำแรงดันสูง เพื่อขจัดความสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองในระบบน้ำต่างๆ เช่น คูลลิ่ง บอยเลอร์ คอนเดนเซอร์ โดยวิศวกรผู้ชำนาญพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดระบบโดยการ CIRCULATE เคมีสำหรับงานล้าง และฉีดล้างโดยปั้มน้ำ แรงดันสูง พร้อมทีมงาน วิศวกรความคุมตลอดการปฏิบัติงาน

การบริการหลังการขาย

1. ส่งทีมงาน และ วิศวกรเข้าตรวจสอบระบบน้ำ

2. ทำการสำรวจ และ ติดตั้งอุปกรณ์เติมเคมี

3. ทางบริษัทจะทำการเก็บและวิเคราะห์น้ำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดการซื้อขาย

4. ทางบริษัท จัดทำ เอกสารรายงานผลวิเคราะห์น้ำ อุปกรณ์ รวมถึงสภาวะต่างๆ ของระบบ เป็นประจำทุกเดือน

5. ทางบริษัท จะมีการจัดอบรมด้านเทคนิค และ ควบคุมการใช้เคมี ความรู้เกี่ยวการใช้เคมี ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐาน การบำบัดน้ำ และ การใช้สารเคมี

6. ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ ด้านเทคนิคเข้าตรวจสอบ และ ดูแลระบบการทำงาน ของชุดอุปกรณ์